Reklamačné podmienky

 

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Predávajúcim je obchodná spoločnosť TAZAR GROUP s.r.o., Stará Vajnorská 37/H, Bratislava 4. IČO: 36281018.

Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti TAZAR GROUP s.r.o. prostredníctvom elektronického obchodu www.tazargroup.sk.

 

Reklamácie zasielateľských služieb

Tovar doručený prostredníctvom zasielateľa (kuriérska služba, pošta) dôsledne prekontrolujte pri prevzatí. Pri doprave môže dôjsť k poškodeniu zásielky i strate jej súčastí. Ak zistíte poškodenie obalu, alebo máte iné indície, že tovar je poškodený ihneď na to upozornite kuriéra a poznačte túto skutočnosť do preberacieho protokolu.

 • Zásielku prezrite a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil.
 • Po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho bez zbytočného odkladu. V liste uveďte názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia. K dopisu priložte reklamačný protokol a kópiu faktúry alebo jej opis.
 • Je nutné vyplniť všetky polia označené červenou farbou alebo hviezdičkou!

Na odkaze nižšie si môžete stiahnu pdf súbor, vytlačiť ho a vypísať ručne. 

Reklamačný protokol stiahnite tu.  

Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Prostredníctvom internetu nie je možné kupovaný tovar fyzicky odskúšať a prezrieť. Preto ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) môžete toto právo využiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

 • Vo veci vrátenia tovaru nás e-mailom kontaktujte.
 • Je nutné vyplniť formulár (Vrátenie tovaru). Nezabudnite uviesť vaše meno a plnú adresu. Odporúčame priložiť kópiu dokladu (faktúru). Je nutné vyplniť všetky povinné polia označené červenou farbou.
 • Tovar pošlite (spolu s listom !) doporučene v stave ako ste ho prevzali – kompletný, nepoužitý, nepoškodený v originálnom obale (keď je to možné). Zásielku odporúčame poistiť. Neposielajte tovar na dobierku!
  Tovar zabaľte do fólie. Nikdy nelepte adresný štítok priamo na originálny obal! 
 • Do 15 dní od prevzatia tovaru vám vrátime peniaze na váš bankový účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci – spotrebiteľ.

Formulár Vrátenie tovaru stiahnite tu. 

 

Odosielanie tovaru:

 • O odoslaní balíka nás informujte mailom na info@tazargroup.sk
   
 • balík zabaľte do fólie alebo ineho baliaceho papiera, aby adresný štítok nebol lepený priamo na tovar (krabicu). V prípade, že adresný štítok bude lepený na krabicu, predajca môže požadovať uhradenie nového originálného obalu.
   
 • tovar baľte tak, aby sa prepravou nepoškodil (nenarážal do seba, nepoškribal sa … atd.) . Predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú cestou späť, a nie je povinný takýto poškodený tovar prijať späť.
   
 • Odosielateľ je povinný vyplniť protokol o vrátení tovaru, v prípade, že nemá možnosť vytlačiť protokol, prosím vypíšte sprievodný list rukou ČITATEĽNE, ktorý bude obsahovať všetky položky a polia nášho protokolu.

  V PRIPADE, ŽE SA TOVAR VRÁTI BEZ SPRIEVODNEHO LISTU ALEBO REKLAMAČNEHO PROTOKOLU – REKLAMáCIA NEBUDE ZAHÁJENA
   
 • v prípade, že posielate späť poškodený tovar a ste si toho vedomý, informujte nás. Pred odoslaním tovaru vytvorte fotodokumentáciu, ktorú nám pošlite mailom!

Záručné lehoty

Záručná doba na predaný tovar a na veci zhotovené na zákazku je 24 mesiacov, ak predajca nestanoví dlhšiu lehotu. Pri predaji použitých vecí je záruka 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. Ak predajca vybaví reklamáciu výmenou veci alebo časti, začína plynúť nová záručná doba na nový ovar alebo jeho vymenenú časť.

 

Reklamácie po uplynutí 14 dní od doručenia-

Ak na predanom tovare zistíte vady počas záručnej lehoty, reklamáciu uplatnite v sídle predávajúceho. V prípade, že predávajúci určil na odstránenie chyby iné servisné stredisko, svoju reklamáciu môžete uplatniť aj u tohto subjektu. Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej lehote do 30 dní. Po tejto lehote má spotrebiteľ práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, zásahom nepovolanej osoby, inými neodbornými zásahmi, opotrebovaním a starnutím materiálu, neopatrným zaobchádzaním, nevhodným uskladnením a neodbornou montážou.

 

 • Úmysel reklamovať výrobok oznámte predajcovi písomne. V liste popíšte závadu a vašu predstavu o vybavení reklamácie. Nezabudnite doložiť kópiu nadobúdacieho dokladu a záručný list (ak bol dodaný).
 • V situácii, keď je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
 • V opodstatnených prípadoch môže predajca odporučiť opravu závad priamo u zákazníka.

V prípade akejkoľvek reklamácie nás prosím kontaktujte mailom : info@tazargroup.sk