Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY TAZAR GROUP s.r.o.

 

1. Všeobecné dodacie podmienky

    Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu "tazargroup.sk", e-mailom, alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke neplatia rovnaké podmienky ochrany spotrebiteľa ako pri objednávke cez e-shop, preto odporúčame objednávku uskutočniť cez internet. Samozrejme vám radi poradíme telefonicky alebo cez chat pokiaľ si nie ste istý svojim výberom. Objednaný tovar, ktorý je skladom expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednaní, pokiaľ sa nedohodneme inak. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude odberateľ informovaný telefonicky alebo emailom. Tovar sa zasiela z nášho skladu v Bratislave na Starej Vajnorskej 37. Na tejto adrese je možný aj osobný odber v pracovných dňoch v čase 8:00-17:00 hod.

    Strešné nosiče sa dodávajú iba ako komplet, so slovenským montážným návodom alebo obrázkovým návodom. Nepredávame samostatné tyče ani kity.

Sady obsahujúce darček alebo zvýhodnenú ponuku možnosti nákupu iného tovaru, sa musí objednať súčasne v jednej objednávke. Dodatočne nie je možné nárokovať darček ani zvýhodnený produkt, ktorý je samostatne nepredajný.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

    Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

    Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu info(zavináč)tazargroup.sk alebo písomne na adresu prevádzky dodávateľa.

    Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky alebo faktúry, prípadne variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru, pri ťažných zariadeniach "Typový list" , pri strešných nosičoch "Všeobecné pokyny pre používanie a údržbu strešných nosičov", ktorý je zároveň aj záručný list.

    Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa. Dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, môže dodávaťeľ od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

    Tovar pri vrátení odporúčame zasielať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste ku nám. Tovar neposielajte na dobierku. Kúpna cena vám bude vrátená na Váš bankový účet.

    Je zakázané poškodzovať alebo meniť obchodné značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo pozmenený.

    Objednaním tovaru z e-shopu "www.tazargroup.sk" vyjadruje objednávateľ súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade, že ku tovaru sa dodáva darček zadarmo (fakturácia takéhoto darčeku je za cenu 0,01EUR), je zákazník povinný pri vrátení tovaru ku ktorému sa dodáva aj darček, vráťiť tovar aj s darčekom, pričom darček ako aj tovar musia byť v pôvodnom obale s kompletným balením a v pôvodnom stave. Vrátenie iba tovaru bez darčeka je neakceptovateľné. V prípade že tovar alebo darček nebudú v pôvodnom stave, TAZAR GROUP si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru alebo znížiť vrátenú kúpnu cenu a to najmä v prípade kedy bude tovar nadmieru opotrebený alebo bude nutné vynaložiť neprimerané úsilie na jeho uvedenie do pôvodného stavu.

Darček v akciovej cene je možné kúpiť len súčasne s produktom ku ktorému sa dodáva. Počet darčekov nesmie prevyšovať počet hlavných poroduktov ku ktorým sa darček dodáva.
Pri akciových kompletoch, alebo pri akciach, kde je ku produktu dodávaný darček zdarma alebo s výraznou zľavou, je možné tovar vrátit IBA ako komplet ( napríklad : akcia 2+1 , je nutné vrátit všetky 3 položky), akcia ( darček zdarma =  je nutné vrátiť aj darček dodávaný k tovaru)
 

Odosielanie tovaru:

 

 • O odoslaní balíka nás informujte mailom na info@tazargroup.sk
   
 • balík zabaľte do fólie alebo iného baliaceho papiera, aby adresný štítok nebol lepený priamo na tovar (krabicu). V prípade, že adresný štítok bude lepený na krabicu, predajca môže požadovať uhradenie nového originálneho obalu.
   
 • tovar baľte tak, aby sa prepravou nepoškodil (nenarážal do seba, nepoškribal sa ... atd.) . Predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú cestou späť, a nie je povinný takýto poškodený tovar prijať späť.
   
 • Odosielateľ je povinný vyplniť protokol o vrátení tovaru, v prípade, že nemá možnosť vytlačiť protokol, prosím vypíšte sprievodný list rukou ČITATEĽNE, ktorý bude obsahovať všetky položky a polia nášho protokolu.

  V PRÍPADE, ŽE SA TOVAR VRÁTI BEZ SPRIEVODNÉHO LISTU ALEBO REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU - REKLAMÁCIA NEBUDE ZAHÁJENÁ
   
 • v prípade, že posielate späť poškodený tovar a ste si toho vedomí, informujte nás. Pred odoslaním tovaru vytvorte fotodokumentáciu, ktorú nám pošlite mailom!

 

2. Cenové podmienky

    Uvedené ceny sú maloobchodné, obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu vstupov predávajúceho ( napr. kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, výmenného kurzu meny ), je dodávateľ oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe predom, čiastka sa započítava do kúpnej ceny.

 

3. Platobné podmienky

    Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, na dobierku, alebo bankovým prevodom vopred. Platba na faktúru so splatnosťou pri predaji konečnému potrebiteľovi nie je možná. Pri veľkoobchodných partneroch je možná platba bankovým prevodom so splatnosťou iba po vzájomnej dohode oboch strán.

 

4. Výhradné vlastníctvo

    Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečie vzniku škody prechádza na kupujúceho okamžikom dodania tovaru.

 

5. Záruka

    Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri jeho prevzatí. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a podobne, sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

    Reklamácia dodávky tovaru sa uznáva len vtedy, keď prebehne do 5-tich dní od dodania tovaru a je podaná písomnou formou. Reklamácia akosti tovaru sa uznáva pokiaľ prebehne okamžite po podaní tovaru a obsahuje presný popis dôvodov reklamácie.

    Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov kladenia neúmerných požiadavok na tovar (napr. preťaženie). Kupujúci je povinný oboznámiť s podmienkami používania tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený (mechanické úpravy).

    Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníka sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.

    Všetky nami dodané diely musia byť pred montážou skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na zodpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla, pre ktoré sú výrobcom určené. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávjú vyhradené.

 

6. Spracovanie údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

7. Alternatívne riešenie sporov

   Od 1.2.2016 nadobudla platnosť novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Vznikla možnosť alternatívneho riešenia sporov ARS. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť v prípade porušenia jeho práv na subjekt riešenia sporov online RSO. Tento spôsob rišenia šetrí spotrebiteľom čas a peniaze. Spor by mal byť vyriešeni zmierlivo pre obe strany do 90 dní, v zložitejšom prípade do 120 dní. Zoznam subjektov nájdete na nasledujúcej linke:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Sťažnosťou sa bude príslušný subjekt RSO zaoberať ak splníte nasledovné podmienky:

- využili ste všetky zákonné možnosti na vyriešenie sporu

- cena služby alebo tovaru presahuje 20 EUR

- realizovali ste nákup cez internet

- ste koncový spotrebiteľ, fyzická osoba, nepodnikateľ

 

Sťažnosť sa môže podať online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

V prípade akáchkoľvek otázok nás môžete kontaktovaž na adrese info@tazargroup.sk

 

8. Použiteľné právo, miesto súdu

   Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnými predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.